Determinizm a wolna wola człowieka

Może temat nieaktualny biorąc od uwagę probabilistyczną mechaniką kwantową dotyczącą cząstek elementarnych, ale wartą przypomnienia. Jest też znany jako Dylemat determinizmu. Jest on rozpatrywany czysto filozoficznie a ja chce go poruszyć pod kątem biologiczno-fizycznym. Determinizm przyczynowo-skutkowy określa pokrótce to, że jeżeli znamy wszystkie warunki początkowe (przyczyny) to znając wszystkie prawa …

Zrozumieć, ale niekoniecznie obliczyć.

Staram się zrozumieć niektóre zagadnienia fizycznie, ale niekoniecznie móc je aparatem matematycznym zgłębić.  Raz że może już nie ten umysł żeby połykać dość skomplikowane formuły jak i również brak czasu aby to zrobić.  Może to wydawać się trochę dziwne mając na uwadze poziom dzisiejszej fizyki, o której przeważnie się mówi, …

Promieniowanie tła

Mikrofalowe promieniowanie tła, promieniowanie reliktowe, CMB [(ang.) cosmic microwave background] – rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249–2,7252 K[1]. Maksimum gęstości energii przypada na fale odługości 1,1 mm. Promieniowanie to jest pozostałością po wczesnych etapach ewolucji Wszechświata i okresie rekombinacji elektronów i protonów. Źródło …

Dylatacja czasu

Dylatacja czasu – zjawisko różnic w pomiarze czasu dokonywanym równolegle w dwóch różnych układach odniesienia, z których jeden przemieszcza się względem drugiego. Pomiar dotyczy czasu trwania tego samego zjawiska. Zjawisko było przewidziane w szczególnej teorii względności Alberta Einsteina i następnie potwierdzone doświadczalnie. Zjawisko dylatacji czasu jest sprzeczne z klasycznym postrzeganiem …

Ogólna teoria względności (OTW)

Ogólna teoria względności (OTW) – popularna nazwa teorii grawitacji formułowanej przez Alberta Einsteina w latach 1907–1915, a opublikowanej w roku 1916. Zgodnie z ogólną teorią względności, siła grawitacji wynika z lokalnej geometrii czasoprzestrzeni. Aparat matematyczny tej teorii został opracowany w pracach takich matematyków, jak János Bolyai i Carl Friedrich Gauss. …

Mechanika kwantowa

Mechanika kwantowa (teoria kwantów) – teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się. Opisuje przede wszystkim świat mikroskopowy – obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach, np. atom, cząstki elementarne itp., ale także takie zjawiska makroskopowe jak nadprzewodnictwo i nadciekłość. Jej granicą …

Kot Schrödingera

Kot Schrödingera – eksperyment myślowy (doświadczenie myślowe) z hipotetycznym kotem. W 1935 roku Erwin Schrödinger opublikował w trzech częściach artykuł przeglądowy Obecna sytuacja w mechanice kwantowej, w którym przedstawił swoje rozumowanie (eksperyment myślowy). Tak narodził się równocześnie żywy i martwy kot Schrödingera. Eksperyment z kotem Schrödingera jest jednym z wielu …

Zasada nieoznaczoności

Zasada nieoznaczoności (zasada nieoznaczoności Heisenberga lub zasada nieokreśloności) −reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. O wielkościach takich mówi się, że nie komutują. Akt pomiaru jednej wielkości wpływa na układ tak, że część informacji o drugiej wielkości jest tracona. Zasada nieoznaczoności …

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo – ogólne określenie jednego z wielu pojęć służących modelowaniu doświadczenia losowego poprzez przypisanie poszczególnym zdarzeniom losowym liczb, zwykle z przedziału jednostkowego (w zastosowaniach często wyrażanych procentowo), wskazujących szanse ich zajścia. W rozumieniu potocznym wyraz „prawdopodobieństwo” odnosi się do oczekiwania względem rezultatu zdarzenia, którego wynik nie jest znany (niezależnie od …